Let’s Connect, 16 maart 2021

Geef onderaan je top 3 aan. Je neemt op 16 maart aan 1 van de 3 deel
Indicate your top 3 below. You participate in 1 of the 3 on March 16.
 

Workshop 1: Give excellence to your execution: how mature is your UX & content?
Hoe kunnen we onze torenhoge ambitie op het gebied van customer engagement waarmaken, als we onze UX & content capabilities niet op het juiste niveau krijgen? Praat mee over de pijlers van onze Customer Experience, test de maturity van de UX & content van NN, en ontdek hoe je jouw execution excellent kunt maken.

How can we realize our serious ambitions considering customer engagement, if our UX & Content capabilities are lacking behind? Join the conversation about these important pillars of our Custumer Experience, test the maturity of NN's UX & Content, and discover how to make your execution excellent.

 

Workshop 2: Leren leren: de fundamentele vaardigheid van de 21e eeuw 
Learning to learn: the fundamental skill of the 21st century

Transformatie van ons bedrijf is noodzakelijk om in de toekomst relevant te blijven voor onze klanten. De wereld om ons heen verandert in een razend tempo. Het is daarom cruciaal dat wij als organisatie blijven leren. Leren is op zichzelf staand al een vaardigheid, en het ontwikkelen ervan is een kritieke factor voor ons bedrijf en het succes in de loopbaan van onze collega’s.
 

Objective

Een leven lang leren; dat is de toekomst. Makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe breng je dat in de praktijk, en wat hindert ons vandaag de dag om succesvol te zijn? In deze workshop gaan we in dialoog over de handvatten die ons direct helpen om van plan naar executie te gaan! Help jij mee?
 

Transformation of our business is necessary to remain relevant to our customers in the future. The world around us is changing at a very high pace. In order to keep up with this, it is crucial that we as an organization invest in learning and development. Learning in itself is a skill, and developing it is a critical factor for our business and the career success of our colleagues.
 

Objective

Lifelong learning; that's the future. Easier said than done. How do you put that into practice, and what's preventing us from being successful today? In this workshop, we will engage in a dialogue about the tools that will directly help us to go from a plan to execution! Will you help us out?

 

Workshop 3: IT Simplification in execution
Om onze strategie te implementeren richten we ons op drie thema's – onze IT-kosten op één lijn brengen– implementeren van up-to-date /future proof technologie en ervoor zorgen dat we veerkrachtig blijven op het gebied van cybersecurity. 
Ongeveer 60 projecten worden nu en in de komende jaren uitgevoerd door alle business units van NN, waarmee we de strategie genaamd IT-simplificatie implementeren. Binnen IT-simplificatie bestaan veel afhankelijkheden tussen de projecten. Daarnaast zijn er een aantal projecten die we met alle BUs gezamenlijk moeten uitvoeren voor een bepaalde deadline. Aan de hand van enkele dilemma's willen we met jullie bediscussiëren hoe we de executie zo succesvol mogelijk kunnen maken. 

In order to implement our strategy we focus on three themes – bring our IT cost on par – implement up to date /future proof technology and make sure we stay resilient on cybersecurity. Around 60 projects are being performed now and in the coming years by all business units of NN, implementing the strategy we named IT simplification.​ Within IT simplification there are many dependencies between the projects. In addition, there are several projects that we have to carry out together with all BUs before a certain deadline. Based on a few dilemmas, we want to discuss with you how we can make the execution as successful as possible.

 

Workshop 4: Focus on guilds
Om onze strategie waar te maken, bouwen we liever het bedrijf dat we over 5 jaar nodig hebben, in tegenstelling tot het per ongeluk bouwen van het bedrijf dat we 5 jaar geleden nodig hadden. Zeker als technologie disruptie met exponentiële snelheid en impact op ons afkomt. Onze 'nummer één belemmering' om 'future ready' business- en IT-mogelijkheden op te bouwen, is de snelheid waarmee we ons personeel in staat kunnen stellen kennis te maken met nieuwe good practices en nieuwe(re) technologieën. Guilds en communities zijn een goede praktijk om elke Euro die we uitgeven aan het creëren van klantwaarde te combineren met het versnellen van het leren en ontwikkelen van "future ready" vaardigheden. Maar alleen als we competentieontwikkeling goed opzetten en nu handelen. 

Wat we tijdens deze workshop gaan doen/bespreken:

 • Het delen van en communiceren over ideeën en goede praktijken op guilds en communities
 • Waarom we denken dat we serieus moeten worden over vaardigheidsontwikkeling 
 • Wat zijn guilds, communities, professie, disciplines, vaardigheden 
 • Verantwoordelijkheden van een guild: vaardighedenmatrix, beoordelingstooling, leer- en ontwikkelingstrajecten, normen en richtlijnen
 • Hoe (potentieel) guild en comminuties te organiseren 
 • Hoe guilds en communities te financieren

To deliver on our strategy, we’d prefer to build the company that we need 5 years from now, as opposed to accidentally building the company that we needed 5 years ago. Especially when technology disruption comes at us with exponential speed and impact. Our ‘number one impediment’ to build ’future ready’ business and IT capabilities is the speed at which we can enable our workforce to become highly skilled in new good practices and new(er) technologies. Guilds and communities are a good practice to combine every Euro we spend on creating customer value with accelerating learning and development of “future ready” skills. But only if we setup competence development right and act now.
 
What we will do/discuss during this workshop:

 • To share and interact on ideas and good practices on guilds and communities​
 • ​Why we think we need to get serious about skill development​
 • What are guilds, communities, profession, disciplines, skills​
 • Responsibilities of a guild: skills matrix, assessment tooling, learning and development journeys, standards and guidelines. ​
 • How to to (potentially) organise guilds and communities​
 • How to fund guilds and communities


Workshop 5: B2B Wellbeing/Veerkracht (Strategic Transformation)

Als we kijken naar het thema veerkracht en welzijn dan zien we duidelijke klantfricties die we voor onze klanten kunnen wegnemen. Daarnaast zijn we als NN goed gepositioneerd om deze diensten aan te bieden. Dit jaar starten we met opschalen en bieden we deze proposities direct aan via HCS en ook als aanvulling op onze verzekeringsproducten, in samenwerking met een geselecteerde groep adviseurs. We kunnen dit niet alleen en dus werken we graag samen met jou om deze ambitie waar te maken!

We denken dat deze sessie vooral interessant is voor collega’s van Inkomen collectief, HCS, Zorg en collega’s van Leven en Pensioen. Uiteraard ben je ook welkom als je het onderwerp interessant vindt maar niet bij één van deze onderdelen werkt. Dus doe mee met deze workshop als jij hieraan wilt bijdragen!

There are clear customer frictions in the market and a clear right to win in offering wellbeing services. Our goal is to provide employees with best-in-class intervention service supported by a wellbeing platform / app and to give employers relevant insights with dashboards. We are building propositions focused on mental health, with extensions into physical health and financial well-being. This year we will start scaling and offer these propositions via HCS direct and also as an add-on to our insurance products, in cooperation with a selected group of brokers.

We can’t do this alone and we want to co-create this with you to make this ambition happen and successful. Come and join our break- out session.

Colleagues working in Group Income, HCS, NN Zorg and Pensions might be particularly interested in the session. If your role is not connected to this group of customers, but you still want to join the session, you are welcome to do so.

 

Workshop 6: Customer Engagement platform for Carefree Retirement (Strategic Transformation)

We willen het nummer één platform worden dat 55+ mensen ondersteunt bij de voorbereiding en start van hun pensioen. We willen hen ondersteunen bij het vinden van een doel, hun financiële planning en de zorg voor hun ouders. Neem deel aan deze sessie om te horen welke vooruitgang we hebben geboekt in 2020 en waar we ons op zullen richten in 2021. We willen samen met de bedrijfsonderdelen 55+ers benaderen met relevante proposities en op deze manier het CFR platform opbouwen. Ook willen we graag onze CFR-oplossingen aanbieden via ons huidige B2B aanbod, dus ook daar zijn we op zoek naar samenwerking met de business!

We denken dat deze sessie vooral interessant is voor collega’s die werken aan diensten voor  (pre) gepensioneerden (55+) en samen met ons willen co-creëren.

We want to become the leading platform supporting 55+ people to prepare and embark on their retirement journey. We want to support them in finding purpose, their financial planning and taking care of their elderly parents. Join this session to hear the progress we made in 2020 and what we will focus on in 2021. We are invested in creating collaborations with the BU’s targeting retail customers of 55+ to build the leading CFR platform together. We are also interested in collaborations in which our Carefree Retirement propositions can reach our target group through B2B offerings.

Colleagues working on services that serve a customer base with (pre-)retirees (55+) might be particularly interested in the session and in joining the co-creation. If your role is not connected to this group of customers, but you still want to join the session, you are welcome to do so.

Workshop 7: What can we all learm from programs such as the VIVAT integration?

Grote programma's die binnen NN worden uitgevoerd, zoals de integratie van VIVAT bij Schade & Inkomen, zien vaak  vergelijkbare uitdagingen. Bijvoorbeeld; wanneer ga je van plan naar uitvoering , soepele integratie van mensen en risicobewustzijn bij datamigraties. We delen uitdagingen die we tegen zijn gekomen, zodat andere NN-programma's hiervan kunnen profiteren. En we vragen jouw expertise voor uitdagingen die we nu nog tegen komen. Doe mee in onze workshop zodat we samen stappen maken en successen kunnen vieren!

Large programs that are executed within NN, such as the integration of VIVAT into Non-Life, tend to face similar challenges. For example, when to go from Plans to Execution, Smooth integration of people and Risk awareness at data migrations. 
We will share these generic challenges we have encountered so other NN programs can benefit. And we will ask your expertise for challenges we are still facing. Join our workshop so we can make progress together and succeed!

 

Workshop 8: Wat is echt belangrijk voor onze klanten? Check het 360° klantbeeld | What matters most to our customer? Check the 360° Customer View
Onze klantkennis bevindt zich momenteel in honderden data-silo's. Als we energie willen brengen in het versterken van de klantrelatie en mensen willen helpen zorgen voor wat echt belangrijk is, moeten we die data-muren zo snel mogelijk afbreken en alle beschikbare gegevens met elkaar connecten. Met behulp van de Google-aanpak doet NN Bank dat door een naadloos 360° klantbeeld op te bouwen waarin alle producten, processen en klantinteracties met elkaar verbonden zijn. In deze workshop vertellen we je hoe we bij NN de lat qua data steeds hoger leggen, en wat we daarvan hebben geleerd.

Our customer knowledge is currently in hundreds of data silos. If we want to boost our execution on customer engagement and help people care for what matters most, we need to break those data-walls as soon as possible and connect all available data together. Using the Google-approach, NN Bank is doing that by building a seamless 360° Customer View in which all products, processes and customer interactions are connected. In this workshop we will tell you how NN is raising the bar with data, and what we have learned by doing that. 
 

Workshop 9: Win in DC 
Met onze merken Nationale-Nederlanden en BeFrank is de ambitie ‘Winnen in DC’. Duurzame winstgevendheid, verstevigen marktaandeel en inspelen op de wensen van onze klanten en business partners met een gesegmenteerde aanpak van proposities en (digitale) dienstverlening zijn daarbij key ingrediënten. En we zijn op weg. Maar is het snel genoeg en goed genoeg? De concurrentie neemt snel toe en het speelveld verandert. Het pensioen akkoord geeft nieuwe kansen en bedreigingen. Waar boeken we successen en waar zitten onze leerpunten? Hoe werken we samen met bijvoorbeeld C&C en leren we van S&I? Graag gaan we hierover het gesprek aan met jou!

With our brands Nationale-Nederlanden and BeFrank, the ambition is 'Win in DC'. Sustainable profitability, strengthening market share and responding to the wishes of our customers and business partners with a segmented approach to propositions and (digital) services are key ingredients. And we're on our way. But is it fast enough and good enough? Competition is increasing rapidly and the playing field is changing. The pension agreement poses new opportunities and threats. Where do we achieve successes and where are our learning points? How do we work together with, for example, C&C and learn from S&I? We would like to talk to you about this!